هزینه نگهداری سالمند در منزل

هزینه نگهداری سالمند در منزل

هزینه نگهداری سالمند در منزل به میزان زمانی و تعداد روزهایی که از فرد سالمند پرستاری شده است بستگی دارد شما میتوانید به صورت روزانه قرارداد ببندید و یا به صورت ساعتی درخواست پرستار نمایید .