هزینه نگهداری سالمند در منزل

هزینه نگهداری سالمند در منزل

هزینه نگهداری سالمند در منزل

هزینه نگهداری سالمند در منزل به میزان زمانی و تعداد روزهایی که از فرد سالمند پرستاری شده است بستگی دارد، همچنین شرایط جسمی، وزن، و میزان نیاز سالمند به مراقبت از فاکتورهای مؤثر در تعیین قیمت پرستار سالمند می باشد. شما میتوانید به صورت روزانه قرارداد ببندید و یا به صورت ساعتی درخواست پرستار نمایید . 

جامعه ایران به سمت مسن شدن در حال حرکت است و در آینده ای نزدیک جمعیت سالمند ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت، فرهنگ حاکم بر جامعه ایران همیشه توام با احترام و حرمت برای سالمندان بوده، و انتظارات شرقی از طرف سالمندان همیشه وجود داشته و خواهد داشت. این انتظارات بعنوان بخشی از فرهنگ و سنت در جامعه جای گرفته و قابل احترام است. از طرفی با صنعتی شدن جامعه و دوری فرزندان و نسل های بعدی از خانواده و یا شهر خود به ناچار سالمندان بایستی به صورت مستقل و جدا از کودکان خود زندگی کنند. از این رو جامعه بایستی مقوله پرستار سالمند و مراقب سالمند را به عنوان یک امر ضروری قبول کند. در چنین شرایطی بایستی در انتخاب این نوع پرستاران نهایت دقت را کرد تا ضمن صرفه جویی در هزینه نگهداری سالمند در منزل، بازخورد قابل قبولی نیز گرفت.

هزینه نگهداری سالمند در منزل
هزینه نگهداری سالمند در منزل

از طرفی مراقبت از سالمند را صرفا نمی توان با فاکتور هزینه نگهداری سالمند در منزل سنجید، درست است که هزینه یکی از فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب پرستار سالمند است، ولی بایستی به توانایی پرستار انتخابی متناسب با وضعیت جسمی سالمند، وزن سالمند، میزان بیماری های متحمل سالمند، علاقه و تجربه شخص به عنوان پرستار سالمند، آموزش های گذرانده شده توسط مراقب سالمند، میزان تعامل پرستار سالمند با افراد سالخورده، تعهد و ... نیز را مد نظر قرار داد، تا ضمن رعایت ملاحظات مالی، کرامت سالمند و سلامت سالمند خود را نیز حفظ کرده باشیم. در اینجاست که وجود یک موسسه مراقبتی و پرستاری مناسب و متخصص می تواند به عنوان کمک حال خانواده های دارای سالمند باشد. تا ضمن انتقال دانش و تجربیات خود به خانواده سالمند در انتخاب و اعزام و پشتیبانی خانواده همراه آنها باشد.