آموزش

آموزش | واحد آموزش پاکان افق - آموزش نگهداری پرستار سالمند و پرستار کودک

انسان موجودی آموزش محور است و پیوسته با آموزش خود را توسعه می دهد. انسان های رشد یافته در مدرن ترین جوامع با تعلیم خود را رشد داده و زندگی می کنند و یکی از مهم ترین بخشها در انجام هر امری است. از طرفی ثروت اصلی جامعه، افراد آن جامعه می باشد و توسعه تک تک افراد جامعه، توسعه اجتماع را به همراه خواهد داشت. در عصر اطلاعات و دانش سرمایه گذاری زیادی در بحث تعلیم صورت می گیرد، دولت های برای توسعه فرهنگ جامعه خود اقدام به ارائه خدمات آموزشی رایگان می نمایند، سازمان ها و نهادها برای بهبود وضعیت کسب کار خود مدام به بازآموزی نیروی انسانی خود می پردازند و بدیهی است که برای بهبود وضعیت خانواده نیز بایستی به میزان در خور توجه به مقوله آموزش توجه کرد.

آموزش | آموزش پرستاری کودک | آموزش پرستاری سالمند

آموزش و نقش آن در ارتقاء وضعیت خانواده

آموزش فواید فردی و جعمی به همراه دارد، از یک طرف قدرت استدلال و تعقل را افزایش می دهد و از سوی دیگر توسعه خرد جمعی، فرهنگ یکجانشینی و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم را فراهم می کند. همچین سیستم آموزشی اثرات غیر مستقیم زیادی در اجتماع دارد که باعث اصلاح رفتار فرد و اجتماع شده و ناهنجاری ها را به سمت هنجار ها سوق می دهد. فرد تعلیم دیده به مراتب می توان قدرت تصمیم گیری بهتری نسبت به فرد غیر آموزش دیده داشته باشد.

ما معتقدیم که آموزش منشا اصلی تحول و توسعه اجتماعی است و هر جامعه ای با تعلیم هدفمند به سمت توسعه می رود. با تعلیم می توان استعدادها را شناسایی و آنها را شکوفا کرد و نقاط ضعف شخص، خانواده یا اجتماع را پوشش داده و به سمت اصلاح برد.

موسسه مراقبتی و روانشناسی پاکان افق آرال با سرلوحه قرار دادن مقوله کادر پروری به عنوان عنصری اصلی توسعه سازمان خود، اقدام به آموزش و تربیت نیروهای کار آمد به عنوان پرستار کودک، پرستار سالمند، روانشناس کودک، مراقب سالمند، پرستار کودک و.... می نماید، و همچنین افزایش بهره وری نیروهای خود، تعاملی سازنده با مشرکتین مرکز ایجاد می نماید.

همچنین مجموعه پاکان افق آرال با ارائه دوره های آموزشی اختصاصی برای والدین، کودکان و نوجوان سعی دارد که در حل خیلی از مشکلات اولیه خانواده ها را توانمند ساخته تا بتواند مشکلات اولیه را بدون نیاز به حضور مشاور حل نمایند.

با توجه به شرایط کشور و تغییر سبک زندگی مردم، در اجتماع بار اصلی این گذر بر دوش تعلیم و انتقال تخصص و تجربیات به نسل امروز و آتی جامعه است. ما معتقدیم که همواره به آموزش نیازمندیم و هر روز با آموزش است که چیزهای جدیدی کشف و شناسایی خواهیم کرد.

جمله معروف ژوزف ژوبر در خصوص آموزش که می گوید" یاد دادن، یادگیری دوباره است " به عنوان اهمیت زیاد این مهم برای شما یاد آور می شویم