راضیه اسدی

راضیه اسدی عضو تیم مراقبتی پرستار کودک و پرستار سالمند پاکان افق

سوابق تحصیلی
1)کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش کودکان استثنایی 
دانشگاه تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی                            
   عنوان پایان نامه :  
بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین با میزان محبوبیت آنها 
* نمره پایان نامه :                 50/19 
استاد راهنما : جناب آقای دکتر غلامعلی افروز
2) کارشناسی روانشناسی، گرایش کودکان استثنایی
دانشگاه تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 مقالات علمی پژوهشی داخلی:
*بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین با میزان محبوبیت آنها در دانش آموزان با و بدون آسیب شنوایی
*بررسی مقایسه ای باور های خود کارآمدی و سلامت روان در میان دانش آموزان تیزهوش و عادی 
 *بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی 


همایش: 
 مقایسه و بررسی رابطه سلامت روان و شاخص ولع مصرف در معتادان فعال تزریقی هرویین و افراد در حال بهبودی تحت درمان با نگدارنده متادون

نوع همکاری
عضو تیم روانشناسی