نگهداری سالمند در منزل

نگهداری سالمند در منزل

نگهداری سالمند در منزل

نگهداری سالمند در منزل پدیده ای نو ظهور در شهرهای بزرگ و صنعتی است. با افزایش ساکنین شهرها، به تدریج وسعت شهرها گسترش یافته و روش های سنتی پرستاری سالمندپاسخگو نمی باشد، لذا پرستاری از سالمند به عنوان یک شغل جدی در جامعه تبدیل شده است. جامعه ایران نیز این قاعده مستثنی نبوده، و یکی از جامعه های رو به کهنسالی است. از طرفی با انباشت جمع کشور در پایتخت، پرستاری از سالمند در تهران به عنوان یک نیازی ضروری شده است.  سازمان بهداشتی جهانی سالمندی را اینگونه تعریف می کند؛ عبور از سن شصت سالگی و برای تمام افرادی که از حوادث و اتفاقات زندگی جان سالم به در برده اند و جوانی و میانسالی را پشت سر گذاشته اند، این دوران تحقق پیدا می کند. سالمندی نیز بخشی از زندگی انسان است، و نبایستی آنرا به مثابه یک مشکل تلقی کرد، بلکه یکی از چرخه های طبیعی زندگی بشر است و در همه جای دنیا اتقاق می افتد. آنچه مهم است نحوه رویکرد و مواجهه با این پدیده است.

نگهداری سالمند در منزل

گروه بندی انواع سالمند:

سالمندان را می توان در سه گروه سالمند سالم، سالمند طبیعی و سالمند بیماری تقسیم کرد. پس بایستی در سه گروه پرستار سالمند سالم، پرستار سالمند طبیعی و پرستار سالمند بیمار به تربیت پرستار سالمند و مراقب سالمند اقدام کرد. هر چند قبل از این بایستی از طریق آموزش و ارائه خدمات بهداشتی گرروه اول را افزایش داد. بایستی سالمندان را در محیطی شاد، به دور از استراد و فشار زندگی و همچنین در محیط تمیز نگهداشت تا از ابتلا به بیماری های دوره سالمندی در امان باشند.  همچنین با توسعه وارتقای آگاهی و افزایش توانمندی سالمندان می توان آنها را نسبت به بهبود وضعیت جسمی خود آگاه تر کرد.. همچنین می توان سالمندان را با برنامه آموزشی به شیوه زندگی سالم در دوره کهولت با کیفیت مطلوبی رساند.