همکاران

مدیریت پاکان افق - روانشناس کودک و نوجوان
عضو تیم روانشناسی
محمد باقر سعدی | روانشناس
عضو تیم روانشناسی
سودابه میرزایی تیم پاکان افق  - پرستار کودک و پرستار سالمند
عضو تیم روانشناسی
همکاران پرستاری پاکان افق
عضو تیم مراقبتی
راضیه اسدی عضو تیم مراقبتی پرستار کودک و پرستار سالمند پاکان افق
عضو تیم روانشناسی
حجت محمودی - عضو تیم روانشناسی پاکان افق
عضو تیم روانشناسی